ОНЛАЙН ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МЕДИКОВ МОЛДОВЫ

Районная клиническая больница им. Исаака Гурфинкеля г. Комрат получила поддержку от Государства Израиль и Еврейской Общины Республики Молдова. В рамках оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, Государство Израиль продолжает оказывать поддержку медицинским учреждениям Республики Молдова. 

Сегодня, 28 декабря, в преддверии окончания 2020 года Председатель Еврейской общины Республики Молдова Александр Билинкис передал очередной гуманитарный груз от Государства Израиль и Еврейской Общины.        Средства индивидуальной защиты (300 одноразовых комбинезонов, тысячи пар одноразовых перчаток), компьютер с монитором и дезинфицирующие средства были получены администрацией Районной клинической больницы им. Исаака Гурфинкеля г. Комрат.  

С момента начала эпидемии в больнице действует центр COVID-19, рассчитанный на более 70 человек. Здесь посменно работают 6 врачей, 28 медсестер и 23 санитара, которые обходят больных несколько раз в день. Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства расходуются быстро, потому необходимо продолжать поддерживать медицинских работников, которые с момента начала эпидемии коронавируса находятся на «передовой» и ведут борьбу за жизнь людей рискуя собой.   

В процессе передачи груза принимали участие заместитель примара г. Комрат Сары Георгий Константинович, представитель Министерства Здравоохранения специалист Мария Лунгу.  Они поблагодарили Посольство Государства Израиль за помощь. Мария Лунгу отметила, что «ежедневно к пациентам заходят врачи, медсестры и младший медицинский персонал. Они обязаны ежедневно и ежечасно менять средства индивидуальной защиты.» Благодаря оказанной поддержке персонал Комратской больницы имеет возможность защищать свое здоровье, ведь «от их здоровья зависит здоровье и их пациентов».

Александр Билинкис подчеркнул «Сегодня как никогда мы осознаем важность обеспечения безопасности врачей и медицинского персонала и ценность их здоровья. За прошедший год это уже пятая акция такого рода, которая следует за оказаниями помощи Министерству Здравоохранения, Кишиневскому Муниципальному Центру Ковид-19, Национальному центру доврачебной неотложной медицинской помощи. Благодаря личному участию Посла Государства Израиль, господина Элиава Белоцерковского, и поддержке Попечительского Совета Еврейской Общины, мы реализуем эти проекты с целью сплотиться перед лицом эпидемии и противостоять ей совместными усилиями. Хочется выразить искреннюю благодарность работникам Комратской районной больницы, которая с гордостью носит имя талантливейшего врача Исаака Гурфинкеля, всем медикам нашей страны и пожелать ее жителям крепкого здоровья». 

Комратская районная больница носит имя Исаака Гурфинкеля, первого комратского земского врача и основателя районной больницы. Исаак Лазаревич отдал немало сил борьбе со свирепствовавшими в то время сыпным тифом, скарлатиной и туберкулезом, пропагандировал гигиену. Он был профессионалом своего дела. Человеком высоких моральных и духовных устоев. Его знания и опыт спасли от болезней и уберегли от эпидемий немало местных жителей. В память от благодарных жителей Комрата на здании районной больницы помещена мемориальная табличка с его горельефом.

STATUL ISRAELUL ȘI COMUNITATEA EVREIASCĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA CONTINUĂ SĂ SPRIJINE INSTITUȚIILE MEDICALE DIN MOLDOVA ÎN LUPTA CONTRA COVID-19

Spitalul Raional Comrat „Isaac Gurfinkel” a beneficiat de sprijin din partea Statului Israel și a Comunității Evreiești din Republica Moldova.

În contextul măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului, Statul Israel continuă să sprijine instituțiile medicale din Republica Moldova. Astăzi, 28 decembrie, la finele anului 2020, președintele Comunității Evreiești din Republica Moldova, Alexander Bilinkis, și directorul Comunității Evreiești din Republica Moldova, Iulia Șeinman, au transmis încă un lot de ajutor umanitar din partea Statului Israel și a Comunității Evreiești.

Echipamentul individual de protecție (300 de salopete de unică folosință, mii de mănuși de unică folosință), un computer cu monitor și dezinfectanți au fost primiți de către administrația Spitalului Raional Comrat „Isaac Gurfinkel”.

De la începutul epidemiei, spitalul operează un centru COVID-19 cu capacitatea de peste 70 de persoane. Aici lucrează în ture 6 medici, 28 asistenți medicali și 23 infirmieri, care au grijă de pacienții infectați de Covid-19. Echipamentele individuale de protecție și dezinfectanții sunt consumate rapid, de aceea este necesară suplinirea acestora și susținerea continuă a lucrătorilor medicali care, de la începutul epidemiei de coronavirus, se află în „prima linie” și luptă pentru viața oamenilor fiind supuși riscului.

La întâlnire au luat parte Viceprimarul or. Comrat Sarî Georghii și reprezentantul Ministerului Sănătății specialist Maria Lungu. Aceștia au mulțumit Ambasada statului Israel pentru ajutor. Maria Lungu a menționat că „medicii, asistenții medicali și personalul paramedical vizitează pacienții în fiecare zi. Li se cere să își schimbe echipamentul personal de protecție zilnic”. Datorită sprijinului acordat, personalul spitalului Comrat este capabil să-și protejeze sănătatea, deoarece „sănătatea pacienților lor depinde de sănătatea lor”.

Alexander Bilinkis a menționat „Astăzi, mai mult ca oricând, realizăm importanța asigurării siguranței medicilor și a personalului medical și a valorii sănătății acestora. În anul curent, aceasta este deja a cincea activitate, care succedă asistența acordată Ministerului Sănătății, Centrului Municipal Covid-19 din Chișinău și Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Datorită participării personale a Ambasadorului Statului Israel, ES Eliav Belotserkovsky, și sprijinului Consiliului Comunității Evreiești, implementăm aceste proiecte pentru a uni forțele în fața epidemiei și a rezista acesteia prin eforturi comune. Aș dori să exprim sincera recunoștință lucrătorilor Spitalului Raional Comrat, care poartă cu mândrie numele unui talentat doctor Isaac Gurfinkel, medicilor din țara noastră și să ne doresc tuturor multă sănătate.”

Spitalul Raional Comrat poartă numele lui Isaac Gurfinkel, fondatorul spitalului regional. Isaac Lazarevici a depus mult efort în lupta împotriva tifosului, scarlatinei și tuberculozei și a promovat igiena. A fost un profesionist de valoare și un om cu înalte valori morale și spirituale. Cunoștințele și experiența lui au salvat viețile multor oameni. În memoria acestuia, locuitorilor recunoscători ai orașului Comrat au instalat pe clădirea spitalului o placă gorelief cu portretul lui.