Mesajul Ambasadorului Germaniei la Chișinău Angela Ganninger, cu ocazia Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului

English version find below

76 de ani în urmă trupele sovietice au eliberat lagărele morţii din Germania Auschwitz şi Birkenau. Până atunci, peste şase milioane de oameni, majoritate dintre ei fiind evrei, bărbaţi, femei şi copii, erau ucişi în mod sistematic şi brutal din numele poporului german. Comemorăm astăzi pe cei care au murit în lagărele morţii sau cei care au fost împuşcaţi sau ucişi în alt fel. Atât de multe vieţi au fost distruse, în atât de multe locuri şi mulţi alţi oameni au suferit enorm.

Holocaustul, sau folosind termenul ebraic – Şoah (Catastrofă), a fost o crimă unică împotriva umanităţii, dar – după cum spunea Saul Friedländer – „lecţiile acestuia pentru omenire sunt universale”.

Pentru Germania, deceniile de luptă cu istoria noastră au constituit fundamentul democraţiei noastre. Această luptă continuă şi până în prezent. Memoria nu sfârşeşte niciodată. Comemorând Holocaustul, îl considerăm parte a istoriei germane şi parte a identităţii germane. El ne obligă să luptăm contra oricărui fel de antisemitism sau oricărei forme de rasism şi să preţuim primele rânduri ale Constituţiei noastre în vorbe şi fapte: „Demnitatea omului este intangibilă… Aşadar poporul german proclamă inviolabilitatea şi inalienabilitatea drepturilor omului ca temelie a oricărei comunităţi, a păcii şi echităţii în lume.” 

Răspunsul Germaniei la istoria noastră a fost să susţinem o ordine internaţională bazată pe reguli, în care conflictele sunt soluţionate prin negocieri, iar multilateralismul este considerat o virtute. Ordinea internaţională bazată pe reguli şi cooperarea internaţională paşnică au fost îngreunate o perioadă de timp şi trebuie să facem, împreună cu prietenii şi partenerii noştri, tot ce ne stă în puteri pentru a le proteja. Ne dorim mai multă cooperare multilaterală la nivel global, inclusiv contra pandemiei.

Antisemitismul şi discursul de ură rămân a fi mari motive de îngrijorare. Ţara mea condamnă cu vehemenţă toate acţiunile de rasism şi antisemitism. Din păcate am văzut multe acţiuni de acest gen în ultimele luni, inclusiv în ţara mea. Vandalismul pe care l-am văzut în mod repetat la cimitirul evreiesc din Chişinău, pare a avea motive similare, iar aprobarea schimbărilor în legislaţia privind crimele din ură ar putea fi un instrument pentru a lupta contra acestor acţiuni.

La moment, Germania deţine preşedinţia  Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Este un for unic pentru cooperarea dintre reprezentanţii guvernelor, experţii memorialelor comemorative, muzeelor, universităţilor şi organizaţiilor nonguvernamentale. Ne-am axat pe combaterea ignoranţei istorice crescânde, prezentării eronate a faptelor despre Holocaust, distorsionării precum şi trivializării Holocaustului în spaţiile publice şi comemorative. Scopul este să elaborăm strategii eficiente de contracarare.

Cu doar câteva zile în urmă, pe 19 ianuarie 2021, Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului în parteneriat cu UNESCO a lansat ghidul intitulat „Recunoaşterea şi contracararea distorsionării Holocaustului: recomandări pentru actori politici şi factori de decizie”. Pe 25 ianuarie 2021 a fost iniţiată, împreună cu ONU, UNESCO şi Comisia Europeană o campanie globală de atragere a atenţiei cu genericul „Protejează faptele”. Sperăm că ambele vor avea un efect practic.

Desigur, suntem conştienţi de faptul că unele distorsionări sunt dictate de memoria umană şi de intervalul de timp. Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier, adresându-se anul trecut parlamentului nostru, Bundestag-ului German în Ziua Comemorării Victimelor Naţional-Socialismului ne-a amintit următoarele: „Timpul este mai puternic decât noi şi decât memoriile noastre. Este obligaţia noastră să rezistăm. Este obligaţia noastră să apărăm amintirea şi responsabilitatea pe care o creează, de orice formă a negării.” 

Preşedintele a subliniat, ca fiind la fel de important: „Trebuie să rezistăm şi atunci când amintirea este folosită pentru motivări ulterioare. Politicienilor nu trebuie să li se permită să decreteze istoria… Nu trebuie să permitem istoriei să devină o armă.”

Şi cel mai important, trebuie să păstrăm în minte ce a spus unul din supravieţuitorii Holocaustului, Primo Levi: „S-a întâmplat, deci se poate întâmpla din nou.” Trebuie să fim vigilenţi în Germania şi în alte părţi ale Europei şi a întregii lumi, oriunde trebuie să învăţăm tânăra generaţie.

Generaţiile care nu au o memorie vie şi nu au putut întâlni personal pe cei, care îşi amintesc de ororile Holocaustului trebuie să continue comemorarea şi să păstreze vii lecţiile acestei catastrofe. Din acest motiv Ambasada Germaniei a decis să susţină în anul curent forumul tinerilor „Noi suntem viitorul”, organizat de către Comunitatea Evreiască din Republica Moldova. Scopul fundamental al forumului constă în a educa tânăra generaţie despre Holocaust, ai atrage atenţia şi a face participanţii să înţeleagă importanţa toleranţei şi a umanismului.

76 years ago Soviet troops liberated the German death camps of Auschwitz and Birkenau. By then, more than six million people, most of them Jews, men, women and children, had been systematically and brutally murdered in the name of the German people. We commemorate today those who died in the death camps and those who were shot or murdered in other ways. So many lives were destroyed in so many places and many more people suffered tremendously.


The Holocaust, or the Shoa, to use the Hebrew expression, was a unique crime against humanity, but – as Saul Friedländer said – “its lessons for mankind are universal.”

For Germany, the decades of struggle with our history have been the foundation of our democracy. This struggle continues to this day. Memory never ends. As we commemorate the Holocaust we consider it part of the German history and part of the German identity. It obliges us to fight against any kind of antisemitism or any form of racism and to cherish the first lines of our constitution in words and in deeds: “Human dignity shall be inviolable… The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as the basis of every community, of peace and justice in the world.”

Germany’s response to our history has been to support a rules-based international order where conflicts are resolved through negotiations and multilateralism is considered a strength. The rules-based international order and peaceful international cooperation have been under strain for some time and we have to do all we can to defend it — together with our friends and partners. We want more multilateral cooperation in the world – including against the pandemic.

Anti-Semitism and hate speech remain huge causes for concern. My country strongly condemns all acts of racism and anti-Semitism — and unfortunately we have seen many of them in recent months including in my own country. The vandalism we have seen repeatedly at the Jewish cemetery here in Chisinau seems to have a similar background. The adaptation of legislative amendments related to hate crime could be one tool to fight against such developments.

At the moment, Germany chairs the International Holocaust Remembrance Alliance. This is a unique forum for representatives of governments, experts from commemorative sites, museums, universities and nongovernmental organizations to cooperate. Our focus has been on countering growing historical ignorance, misrepresentation of facts and Holocaust distortion as well as a trivialization of the Holocaust in public and commemorative spaces. The aim is to develop successful counter strategies.

Just a few days ago, on 19 January 2021 the International Holocaust Remembrance Alliance in partnership with UNESCO launched a guide titled “Recognizing and Countering Holocaust Distortion: Recommendations for Policy and Decision makers”. On the 25 January 2021 a global awareness raising campaign titled “Protect the Facts” has been launched together with the European Commission, the United Nations and UNESCO. We hope that both of these will be of practical assistance.

We are aware, of course, that some distortions have to do with human memory and a lapse of time. As German President Frank-Walter Steinmeier who addressed our national Parliament, the German Bundestag to mark the Day of Remembrance for the Victims of National Socialism reminded us last year: “Time has power over us and our memories. It is our duty to resist this. It is our duty to defend remembrance and the responsibility it creates against any form of denial.”

But equally importantly the President underlined: “We must also resist when remembrance is used for ulterior motives. Politicians must not be allowed to decree history… History must not be allowed to become a weapon.”

And most importantly we have to keep in mind what Primo Levi, a survivor of the Holocaust concluded: “It happened, therefore it can happen again.” We have to be vigilant in Germany and in other parts of Europe and the entire world and we have to teach the young generation everywhere. The generations that have no living memory and could not meet those in person who remember the horrors of the Holocaust have to carry on the commemoration and keep the lessons that were drawn from this catastrophe alive. This is why the German Embassy has decided to support this year’s Youth Forum “We are the Future”, organized by the Jewish Community in the Republic of Moldova. The main aim of the forum is to educate the younger generation about the Holocaust, to raise awareness and to make the participants understand the importance of tolerance and humanism.

Angela Ganninger, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Ambasada Germaniei la Chisinau

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *